“Midas” (French Gilding) khay đựng đồ bằng đá khổng tước mạ vàng

“Midas” (French Gilding) khay đựng đồ bằng đá khổng tước mạ vàng

26,880,400 VNĐ