Hiện thị:

Bình hoa pha lê ” Hoa vàng “

34,243,600