Tượng sứ “chim kim anh”

Tượng sứ “chim kim anh”

2,006,000 VNĐ